Bảo vệ - vệ sĩ Long Hải Diễn viên: Hoàng Huấn – Kỳ Nguyên